Mec. Jerzy Marcin Majewski ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1975-ym. Po studiach podjął pracę asystenta w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa UAM. Pracując pod naukowym kierunkiem Prefesorów Janusza Romula i Zygmunta Ziembińskiego zajmował się teorią norm prawnych i teorią wykładni. Jednocześnie od roku 1976-go związał się z praktyką stosowania prawa odbywając pozaetatową aplikację sądową i arbitrażową w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym w Poznaniu; uzyskując uprawnienia do bycia sędzią i radcą prawnym.

W 1982-im roku Mec. Jerzy M. Majewski rozpoczął pełnoetatową aplikację adwokacką, którą ukończył w roku 1986-ym z wynikiem bardzo dobrym. W 1987-ym roku rozpoczął prowadzenie prywatnej kancelarii adwokackiej, która była pierwszą w Polsce kancelarią prywatną prowadzoną poza strukturami działających wówczas zespołów adwokackich. W ramach wykonywania zawodu adwokata został syndykiem masy upadłości firmy SERVICE S.A. (pierwszego postepowania upadłościowego w Polsce po przełomie ustrojowym roku 1989-go), a nastepnie syndykiem masy upadłości wielu firm, w tym Poznańskiej Fabryki Maszyn Zniwnych AGROMET oraz Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Mleczarskiej. Był członkiem Rad Nadzorczych firmy FERREX, SANPOZ S-ka z o.o. oraz członkiem Rady Banku Staropolskiego (z której ustąpił w proteście przeciwko zbyciu kontrolnego pakietu akcji osobie nie dającej gwarancji prawidłowego funkcjonowania banku). W okresie wprowadzania na Giełdę Papierów Wartościowych był członkiem Rady Nadzorczej Wydawnictwa MUZA.

Zaangażowanie w sprawy gospodarcze spowodowało, że w roku 1995 Mec. Jerzy M. Majewski przekształcił swoją kancelarię w spółkę komandytową Marcin Majewski & Partnerzy zostając jej komplementariuszem; spółka ta była pierwszą adwokacką spółką komandytową w Polsce, powstałą zanim prawo dało możność zakładania adwokackich spółek partnerskich.

W roku 2007-ym. Mec. Jerzy M. Majewski zaprzestał osobistego wykonywania zawodu adwokata, (pozostając jednak adwokatem i członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej). W 2008 r. i 2009 r. podróżował po Afryce, RPA, Zimbabwe, Zambia. W tym czasie Mec. Jerzy M. Majewski rozpoczął prowadzenie portalu internetowego o charakterze polityczno-prawnym MacLawye®. Sukces portalu przyczynił się – po powrocie do Polski – do decyzji o wznowieniu działalności prawniczej w formie prowadzenia kancelarii lobbingowej i działalności publicystycznej na portalu MacLawye®.

W roku 1987-ym Mec. Jerzy M. Majewski był współzałożycielem Wielkopolskiego Towarzystwa Gospodarczego, Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu, którego został wiceprezesem. Zakładał w 1988 r. organizację Junior Chamber. Był inicjatorem i założycielem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej, wybranym w roku 1990-ym na pierwszym Zgromadzniu Izby Prezydentem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Był razem z Andrzejem Arendarskim współzałożycielem Krajowej Izby Gospodarczej. W roku 1993-im Mec. Jerzy M. Majewski ustąpił ze stanowiska Prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej aby skoncentrować się na tworzeniu i prowadzneniu Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej, jednego z pierwszych stałych sądów arbitrażowych w Polsce, działających przy regionalnych izbach gospodarczych. Prezesem SPSG przy WIPH Mec. Majewski był przez 12 lat od 1993 do 2005 r.

Swój światopogląd określa jako konserwatyzm tolerancyjny. W roku 1989-ym był członkiem sztabu wyborczego przy Komitecie Obywatelskim; nastepnie współzałożycielem Kongresu Liberalno Demokratycznego oraz współzałożycielem Platformy Obywatelskiej w Poznaniu, do której jednak nie wstąpił. W roku 2000-ym był wielkopolskim koordynatorem prezydenckiej kampanii wyborczej Andrzeja Olechowskiego. Nie należy do żadnej partii politycznej.

17 stycznia 2011 r. Mec. Jerzy M. Majewski został wpisany na listę podmiotów wykonujących działalność lobbingową. Jego pierwszym zgłoszeniem działań lobbingowych, było zgłoszenie zainteresowania pracami nad ustawą o lobbingu; Mec. Jerzy M. Majewski aktywnie poparł apel Internautów o depenalizację posiadania nieznacznej ilości marihuany, i – traktując ten apel jako lobbing społeczny – opracował petycję w sprawie poprawki do projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; po złożeniu petycji aktywnie uczestniczył w pracach parlamentarnych, biorąc udział w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP.

Od 15 listopada 2011 r. Mec. Jerzy Marcin Majewski podjął prowadzenie działalności lobbingowej w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, jako Kancelaria Lobbingu i Legislacji – Jerzy M. Majewski a w listopadzie 2012 r. wznowił prowadzenie Kancelarii Adwokackiej.

Prowadząc lobbing społeczny pro bono, podjął działania na rzecz obrony praw i statusu aplikantów adwokackich oraz na rzecz niedopuszczenia do proponowanej przez ministra sprawiedliwości nowelizacji ustawy o kosztach sądowych, zmierzającej do likwidacji znaków oplaty sądowej; lobbing w sprawie ustawy o kosztach sądowych Mec. Jerzy M. Majewski prowadził z upoważnienia i na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej i całego środowiska adwokackiego. Wszedł w skład zespołu Naczelnej Rady Adwokackiej lobbującego na rzecz niedopuszczenia do nowelizacji art. 82 kpk i przyznania radcom prawnym uprawnień obrońców w sprawach karnych, z którego ustąpił nie zgadzając się z działaniami Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie podstaw prawnych skargi konstytucyjnej złożonej w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Jest oficjalnym lobbystą sejmowym Związku Kynologicznego w Polsce.

Za zasługi dla rozwoju samorządu gospodarczego został odznanaczony Złotą Honorową Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej, Medalem za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego oraz odznaką Adwokatura Zasłużonym.