Dlaczego niezawisłość sędziowska jest dla ciebie ważna !

Dlaczego niezawisłość sędziowska jest dla ciebie ważna !
Hoa Dessoulavy-Śliwińska

W chwili obecnej mamy do czynienia z kampanią pomówień przeciwko sędziom, nakierowaną na podważenie podstawowych zasad państwa prawa i fundamentalnych praw człowieka.

Treść przysięgi sędziowskiej brzmi: „Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”. Tak mi dopomóż Bóg!

Czym w świetle powyższej przysięgi jest niezawisłość sędziowska?

Sędziowie mają swobodę w orzekaniu, lecz są zobligowani do podejmowana samodzielnych decyzji – zgodnie z własnym poglądem.

Pogląd sędziów jest wolny od wpływu i nacisku osób trzecich.

System prawny gwarantuje, że sędziowie są chronieni i bezpieczni od prób bezprawnego przymusu, który mogłyby naruszyć ich niezależność – w szczególności:

wszelkich form nacisku, gróźb, zastraszania zarówno skierowanego bezpośrednio, jak i pośrednio;

pochodzącego od rządu, polityków, osób u władzy, krewnych, sąsiadów, zainteresowanych stron, innych sędziów, osób prawnych, organizacji.

Zadaniem sędziów jest rozstrzyganie sporów. W sprawach zawisłych w sądzie w zdecydowanej większości mamy do czynienia ze „zwycięzcą” sporu i z jego „przegranym”. W większości spraw, co najmniej połowa uczestników – a czasem nawet większość, jest wręcz niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu.

Polski system gwarantuje sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy, lecz nie gwarantuje rozstrzygnięcia sprawy korzystnego dla strony.

Niezawisłość sędziowska jest podstawą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, który ma służyć przede wszystkim społeczeństwu – nie sędziom.

Dlaczego niezawisłość sędziowska chroni sędziów – składy orzekające, od prób niewłaściwego nacisku?

gdyż zapewnia, że decyzje sędziów będą oparte wyłącznie na prawie i należycie przedstawionych dowodach i wyłącznie w celu zapewnienia sprawiedliwego rozstrzygnięcia.

gwarancja ochronna została wprowadzona, aby społeczeństwo miało poczucie sprawiedliwości, uczestniczenia w sprawiedliwym procesie, w którym ich żądania są należycie i bezstronnie ocenione.

Nadto, sędziowie są niezależni od każdego rodzaju niewłaściwego wpływu i związani wyłącznie własnym sumieniem i prawem, czemu przysięga sędziowska daje wyraz w swojej treści. Sędziowie przysięgają bowiem sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie i według swego sumienia. Formuła – „tak mi dopomóż Bóg” jest na końcu opcjonalna.

W prostych słowach – niezawisłość sędziowska to kwestia ZAUFANIA.

Polskie społeczeństwo musi zaufać, iż ich spory sądowe są rozstrzygane sprawiedliwie, bezstronnie, zgodnie z prawem i w procesie, który jest jawny.

Niezależność sądowa jest zatem tarczą, która zabezpiecza i chroni podstawowe, konstytucyjnie zapisane wartości. Dlatego stosunek Polaków do niezawisłości sędziowskiej jest probierzem ustroju demokratycznego. Dlatego właśnie Polacy muszą zachować czujność i głośno protestować przeciwko wszelkim próbom nacisku i osłabienia niezawisłości sędziowskiej.

Niezawisłość sędziowska jest dla Ciebie ważna a nie tylko ważna być powinna – bo daje Ci gwarancję, że sędziowie mają możliwość orzekać w sposób sprawiedliwy, bezstronny, zgodny z prawem i przeprowadzonymi dowodami i uzyskać rozstrzygnięcie bez strachu, że ktoś wpłynął na wynik Twojej sprawy i z ukrycia kontrolował jej przebieg.

To Twoja sprawa, Obywatelu!

Hoa Dessoulavy-Śliwińska

adwokat

Kliknij w logo portalu Polski Prawnik i przeczytaj wywiad z Panią Mecenas Hoą Dessoulavy- Śliwińską.

Od góry

Wszystkie wpisy chronologicznie

Ładowanie…