Poselskie projekty ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Zleceniodawca:

Związek Kynologiczny w Polsce

Sejmowa strona procesu legislacyjnego:

Projekty nie otrzymały jeszcze numerów druków sejmowych i są uwidocznione w systemie informatycznym Sejmu jako projekty wniesione.

Podjęte czynności lobbingowe:
Zgodnie z zasadą przyjętą przez adwokata Jerzego M. Majewskiego w działalności lobbingowej, wszystkie czynności lobbingowe są dokumentowane publicznie w Internecie. Wykaz czynności nie obejmuje pracy koncepcyjnej, opracowywania opinii, ustalania strategii i konferencji ze zleceniodawcą, informacje o tych czynnościach zleceniodawca otrzymuje w comiesięcznym sprawozdaniu.

 • Udzielenie upoważnienia do działania na rzecz ZKwP w procesie legislacyjnym .pdf;
 • Analiza projektów oraz opinii BL i BAS .pdf;
 • Zgłoszenie lobbingowe w Sejmie RP .pdf;
 • 26 stycznia 2018 r. Konferencja z reprezentantem posłów wnioskodawców PO i .N Posłem Pawłem Suskim, poinformowanie o złożonym zgłoszeniu lobbingowym i zamiarze działania w procesie legislacyjnym;
 • Opracowanie części prawno legislacyjnej projektu stanowiska ZG ZKwP ( Stanowisko ZKwP .pdf);
 • 6 lutego 2018 r. Konferencja z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posłem Jarosławem Sachajko;
 • 6 lutego 2018 r. Konferencja z reprezentantem posłów wnioskodawców PO i .N, Posłem Pawłem Suskim;
 • Przedłożenie Posłom: Krzysztofowi Czabańskiemu, Jarosławowi Sachajko i Pawłowi Suskiemu, stanowiska ZKwP w sprawie przedłożonych projektów ustaw .pdf;
 • 7 lutego 2018 r. opracowanie przedłożenia ZG ZKwP dla Marszałka Sejmu RP, Marka Kuchcińskiego;
 • 9 lutego 2018 r. opracowanie sprzeciwu osób ujawnionych na stronach Sejmu RP jako reprezentanci ZKwP w procesie legislacyjnym .info ;
 • 12 lutego 2018 r. interwencja osobista u Szefa Kancelarii Sejmu w sprawie nieuprawnionego powoływania się przez PPK na działanie na rzecz ZKwP .info;
 • Wniosek do Szefa Kancelarii Sejmu o zaprzestanie używania na portalu informacyjnym Sejmu RP, nazwy ZKwP przy nazwiskach osób nieupoważnionych do reprezentacji Związku .info;
 • uwagi przed posiedzeniem Komisji Ustawodawczej – analiza opinii wydanej przez Komisję Ustawodawczą;
 • 8 maja 2018 – spotkania z Posłami;
 • 7 czerwca 2018 r. – udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, przedstawienie stanowiska ZKwP w przedmiocie nowelizacji ustawy i likwidacji tzw. „pseudohodowli” – sprawozdanie video;
 • 6 lipca 2018 r. – udział w posiedzeniu Zarządu ZKwP w Lesznie, przedstawienie Zarządowi propozycji działań, które wsparłyby stanowisko ZKwP w procesie legislacyjnym;
 • 19 lipca 2018 r. – spotkania z Posłami;
 • 20 października 2018 r. – spotkanie z Posłem Pawłem Suskim reprezentującym grupę posłów inicjatorów nowelizacji, sugestia zgłoszenia przez Posłów autopoprawki w zakresie definicji pojęcia „psa rasowego”.
 • 21 listopada 2018 r. – dalsza dyskusja o przedefiniowaniu w projekcie pojęcia (definicji) „psa rasowego”;
 • 6 grudnia 2018 r. – Wizyta w Sejmie RP – rozmowy kuluarowe;
 • 13 grudnia 2018 r. – Wizyta w Sejmie RP. Spotkanie z Posłem Pawłem Suskim reprezentantem grupy posłów inicjatorów ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Informacja o przewidywanym przebiegu procesu legislacyjnego.
 • 3 stycznia 2019 r. – złożenie przez Grupę Posłów repr. przez Posła Krzysztofa Czabańskiego  autopoprawki do projektu ustawy.
 • 5 stycznia 2019 r. – jmm – opinia dla ZKwP aprobująca propozycje autopoprawki.
 • 16 stycznia 2019 r. – Warszawa –  spotkanie z Panem Piotrem Kłosińskim z Prezesem Polskiej Unii Kynologicznej – wysłuchanie argumentacji przeciwników nowelizacji ustawy w proponowanej autopoprawką formie;
 • 17 stycznia 2019 r. – Warszawa – spotkanie z przedstawicielami polskich związków felinologicznych, wyjaśnienie istoty różnicy systemowej między definicją „psa rasowego” i „kota rasowego”. Pozyskanie poparcia dla stanowiska ZKwP.
 • 1 lutego 2019 r. uruchomienie projektu lobbingu internetowego ZKwP.info oraz ZKwP.blog
 • 4 lutego 2019 r. spotkanie z Prof. Andrzejem Kaźmierskim zreferowanie działań lobbibgowych, prezentacja strony zkwp.info;
 • 18 kwietnia 2019 r. – Wrocław – spotkanie z Przewodniczącą ZG Panią Iwoną Magdziarską Olesińską; przedstawienie aktualnego stanu prac nad ustawą o ochronie zwierząt i planów legislacyjnych („projekt Wypycha) oraz działań wizerunkowych w Internecie.
 • 20 kwietnia 2019 r. przesłanie do Przewodniczącej ZG sprawozdania z dotychczasowych działań lobbingowych oraz propozycji uzgodnionych na spotkaniu 18 kwietnia 2019 r.
 • 7 maja 2019 r. zaopiniowanie propozycji zmian w Statucie ZG proponowanych przez Komisję Statutową ZG.
 • 15 maja 2019 r. informacja dla Przewodniczącej ZG z monitoringu dyskusji o sytuacji w ZKwP;
 • 13 czerwca 2019 r. pismo do ZG ZKwP o jednoznaczne określenie dalszych zasad współpracy i określenie przez ZKwP celów działalności lobbingowej oraz udziału ZKwP w dalszych pracach legislacyjnych w Sejmie.
 • 29 lipca 2019 r. sporządzenie opinii prawnej i wizerunkowej w związku ze stanowiskiem nadzoru Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzającym niezgodność z prawem uchwał Zjazdu Delegatów z dnia 31 maja 2019 r.
 • 8 sierpnia 2019 r. Warszawa. Przejrzenie w sądzie rejestrowym pełnych akt KRS i wszystkich postępowań rejestrowych. Złożenie sądowi opinii amicus couriae.
 • 10 sierpnia 2019 r. przesłanie do ZG sprawozdania z badania KRS
 • sporządzenie projektu pisma ZG do Prezesa SR o przyspieszenie rozpoznania wniosków rejestrowych.

Artykuły, publikacje, omówienia:

 • Publikacja na LOBBING™ 15 lipca 2019 o Komunikacie ZG ZKwP uzupełniona 17 lipca 2019 r. informacją o decyzji Prezydenta m.st. Warszawy;
 • Informacja – 14 kwietnia 2019 r. publikacja na zkwp.info o zmianach w ZG ZKwP (aktualizacje wpisu: 29 czerwca 2019 r. 13 lipca 2019 r.)
 • Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej do poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt;
 • Felieton – Jerzy M. Majewski: Kot rasowy lobbysta;
 • Felieton – Jerzy M. Majewski: Kto tu rządzi, czyli jak poseł Paweł Suski (PO) ograł PiS;
 • Wywiad – Krzysztof Czabański – Lobbing w sprawie ustawy o ochronie zwierząt;

Rejestr

Zgłoszenie w Sejmie RP na 2019 rok: